Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení a vymezení pojmů

Ustanovení obchodních podmínek (dále rovněž jen "obchodní podmínky") upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavřené mezi společností HomeGym s.r.o., se sídlem Na Zahradách 2A, Břeclav, PSČ 690 02, IČO: 27708144, DIČ: CZ27708144, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53530 jako prodávajícím (dále rovněž jen "prodávající") na straně jedné a kupujícím (dále rovněž jen "kupující") na straně druhé (prodávající a kupující společně dále rovněž jen "smluvní strany").

Prodávající je coby provozovatel internetových obchodů patřících do skupiny Homegym s.r.o. (dále rovněž jen "e-shop" – pro účely těchto obchodních podmínek je užito jednotného čísla také pro potřeby více severů) právnickou osobou, která za účelem dodání zboží, ať už přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, a poskytování služeb kupujícím jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupujícím (zákazníkem) je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále rovněž jen "spotřebitel").

Podnikatelem je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná, jakož i osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále rovněž jen "podnikatel"). Kupující bere na vědomí, že uvede-li v objednávce své identifikační číslo, platí pro něj ustanovení obchodních podmínek pro podnikatele, uvedených zejména v závěrečných ustanoveních těchto obchodních podmínek. Má se dále za to, že podnikatelem je ten kupující, který není spotřebitelem.

Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v platném a účinném znění, a to zejména ustanoveními §§ 2158 až 2174, jakož i zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) v platném a účinném znění. Je-li kupujícím podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v platném a účinném znění. Ujednání odchylující se od ustanovení těchto obchodních podmínek je dále možno sjednat v kupní smlouvě, přičemž tato odchylná ujednání ve smlouvě před zněním obchodních podmínek přednost.

II. Kupní smlouva

Kupní smlouva je vždy uzavírána v češtině coby úředním jazyku České republiky.

Vystavení zboží na internetových stránkách e-shopu má pouze informativní charakter a není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření kupní smlouvy. Obrázky zobrazené u jednotlivých položek zboží jsou ilustrační. Za závaznou nabídku se považuje odeslaná objednávka kupujícího, přičemž k uzavření smlouvy dochází okamžikem odeslání objednaného zboží kupujícímu, nebo okamžikem doručení závazného souhlasu odeslaného ze strany prodávajícího, a to podle toho, který okamžik nastane dříve. Přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu neprodleně prostřednictvím informativního e-mail, přičemž toto potvrzení není svou povahou souhlasem s uzavřením smlouvy, ale potvrzením o tom, že objednávka byla prodávajícím řádně zaevidována.

Kupující je oprávněn odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, dokud nedojde k odeslání objednaného zboží ze strany prodávajícího, přičemž tento svůj záměr oznámí kupující prodávajícímu prostřednictvím e-mailu. Kupující bere na vědomí, že tímto nezanikají práva a povinnosti smluvních stran, které jim plynou z příslušných právních předpisů, jakož i těchto obchodních podmínek.

Je-li kupujícím spotřebitel, považuje se vystavení zboží na internetových stránkách e-shopu za závaznou nabídku s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit, resp. návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž k uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem odeslání objednávky spotřebitele a přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající předem vylučuje přijetí nabídky, resp. objednávky spotřebitele, s dodatkem nebo odchylkou.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jakož i případně odstoupit od smlouvy, a to zejména v případech, kdy (a) kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou zřejmým omylem v důsledku chyby interního informačního systému e-shopu, (b) se zboží již nevyrábí či nedodává, (c) se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, nebo (d) zboží není k dispozici v důsledku nedodání zboží nebo nemožnosti dodání zboží na straně dodavatele, tj. není-li dostupnost zboží způsobena přímo prodávajícím; přičemž k uzavření kupní smlouvy v těchto uvedených případech nedojde. Pakliže kupující již zaplatil část nebo celou výši kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo jím uvedenou adresu. O této skutečnosti bude kupující informován prostřednictvím e-mailu.

Prodávající si rovněž vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, dojde-li ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu rozhodnutí správního, soudního, či jiného orgánu veřejné moci, přičemž o této skutečnosti bude kupující informován prostřednictvím e-mailu.

Je-li v rámci dodání zboží poskytnut kupujícímu dárek zdarma (dále rovněž jen "dárek"), nelze z těchto dárků uplatňovat jakákoliv spotřebitelská práva. Dodání zboží, které je dárkem, není uzavřením kupní smlouvy, nýbrž splňuje náležitosti darovací smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Ustanovení těchto obchodních podmínek se na dárky použije přiměřeně.

III. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117, příp. §§ 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluvního vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství míře, nebo hmotnosti;
 • a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená výše v tomto odstavci těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu (a) pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, (c) u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího sdělení s projevem vůle kupujícího uplatnit reklamaci zboží.

Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

IV. Reklamační řád

 • Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající kupujícímu záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. V ostatních případech prokazuje kupující původ zboží dokladem o koupi (faktura, dodací list, apod.). Pro tyto účely je vhodné, aby si kupující tento doklad o koupi zboží po dobu trvání záruční doby uschoval.
 • Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím zboží se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, PPL, apod.) kupujícímu.
 • V případě, že bude kupujícímu doručena poškozená zásilka, uvede kupující do předávacího protokolu vady odůvodňující nepřevzetí zásilky tak, aby prodávající mohl po přepravci žádat náhradu takto vzniklé škody. Oprávněnou reklamaci vyřídí prodávající obratem.
 • Zjistí-li kupující vady zboží, může o tom vyrozumět prodávajícího prostřednictvím elektronického formuláře, v němž kupující uvede, v čem spatřuje vady zboží, jejich charakteristiku či případné projevy (doporučujeme vadu zboží zdokumentovat fotografiemi), jakož i nárok, který v důsledku vady uplatňuje. K reklamaci zboží může kupující rovněž použít vzorový formulář pro podání reklamace (dostupný ke stažení v sekci "Jak nakupovat", který zašle písemně poštou na adresu prodejce nebo e-mailem na adresu master@fitness.cz
 • V důsledku výskytu vady zboží může kupující uplatnit tyto následující nároky (a) dodání chybějícího zboží, (b) opravu zboží, (c) přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, (d) odstoupení od smlouvy.
 • K reklamaci je vhodné předložit fakturu (dodací list), jakož i doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.
 • V případě reklamace vad u zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být tyto vady reklamovány nejpozději do konce záruční doby.
 • Je-li kupujícím spotřebitel, je prodávající povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě, nejpozději do 30 dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet okamžikem uplatnění reklamace, přičemž běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, kdy je k vyřízení reklamace nezbytná součinnost kupujícího (např. dodání reklamovaného zboží, či podkladů potřebných pro vyřízení reklamace apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 • Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo může odstoupit od smlouvy. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli se považuje za důvod uplatnění práv z vadného plnění jako v případě neodstranitelné vady). Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
 • Nemá-li zboží vlastnosti výše uvedené, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Záruční i pozáruční servis zboží je prováděn v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod., pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

V. Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy

Je-li kupní smlouva sjednána prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží spotřebitelem, nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem). Pokud je předmětem kupní smlouvy (v rámci jedné objednávky) dodání více druhů zboží nebo několika jeho částí, běží tato lhůta ode dne následujícího pod dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží nebo dodávku poslední jeho části.

Za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy povinen informovat prodávajícího (Homegym s.r.o., Na Zahradách 2A, 690 02 Břeclav, e-mail: master@fitness.cz) formou jednostranného právního jednání, a to například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem. Spotřebitel může rovněž použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (dostupný ke stažení v sekci "Jak nakupovat") nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Doporučujeme vždy přiložit kopii dokladu o koupi zboží (postačí uvést i číslo objednávky nebo faktury). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím 14 denní lhůty.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, peněžní plnění (kupní cenu), které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvolenému způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající bezhotovostní platební styk, vrácení platby spotřebiteli proběhne bezhotovostním převodem na číslo bankovního účtu, které uvede spotřebitel. Prodávající je oprávněn započíst na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní plnění kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve. Spotřebitel zašle zboží prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. Termín vrácení zboží lze s prodávajícím dohodnout e-mailem na adrese master@fitness.cz.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, bude takové jednání kupujícího chápáno jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů náleží pouze koncovým spotřebitelům, nikoli osobám, které uzavřeli kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (podnikatelé). Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku.

Právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Rozhodne-li se spotřebitel uplatnit právo odstoupit od smlouvy podle předchozí věty, musí prodávajícímu do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Není-li to již možné (bylo-li zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Je-li vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit právo na náhradu škody a tuto započíst s kupní cenou, která má být kupujícímu vrácena. Prodávající vzniklou škodu spotřebiteli prokáže.

Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Spotřebitel si může zboží vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba zohlednit náklady, které mohou prodávajícímu v souvislosti s uvedením zboží do původního stavu vzniknout, a které mohou být požadovány k úhradě. Kupující může těmto nákladům předejít, uvede-li sám zboží do původního stavu (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.). Každý případ odstoupení od smlouvy je posuzován individuálně.

Obal není předmětem koupě a ani součástí koupené věci, i přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, a jako takové mohou být kupujícímu naúčtovány a započteny s kupní cenou, která má být kupujícímu vrácena. Každý případ odstoupení od smlouvy je posuzován individuálně.

VI. Vaše ochrana

Během naší spolupráce se snažíme plně chránit Vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto odstavci.

 • Požadované (povinné) údaje – tyto jsou na registračním formuláři označené hvězdičkou. Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu znovu, využijte možnosti registrace.
 • Údaje o naší spolupráci – během spolupráce jsou shromažďovány informace o Vaší objednávce. Je to nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o objednávkách jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.
 • Využití zákaznických dat mimo skupinu serverů Homegym s.r.o. – zákaznická data jsou v rámci skupiny serverů Homegym s.r.o. důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, kterými mohou být např. banky, a dopravců. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby či konkrétní přepravy. Tato data nejsou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem.
 • Odesláním objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení (akčních nabídek) na uvedené kontaktní údaje. Toto zasílání můžete jednoduše zrušit, potřebné instrukce k tomu naleznete v záhlaví doručeného mailu.
 • Používáním e-shopu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich objednávkách. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel veřejně publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.
 • Souhrnné informace – důvěryhodným třetím stranám nebo veřejnosti můžeme poskytovat souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky (např. Český statistický úřad).
 • Do skupiny serverů Homegym s.r.o. patří: homegym.sk, fitness.cz, scitec.cz, dymatize.cz, kettler-eshop.cz, profigym.eu, homegym.at, profigym.hu (tento seznam serverů může být doplněn o další servery patřící do skupiny Homegym s.r.o.).

VII. Další informace k nákupu

Expediční lhůty

 • U každého zboží je uvedena jeho skladová dostupnost. Je-li zboží skladem, je obvykle expedováno nejpozději následující pracovní den, přičemž u všech objednávek má kupující možnost smluvit si předem termín dodání zboží (v pracovní den).
 • Dárky k produktům ze sekce "Posilovací stroje" jsou expedovány vždy po uplynutí zákonné lhůty na uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy podle ust. § 1829 občanského zákoníku, nejdříve však po uplynutí 14 dnů od převzetí zboží. Zásilky s dárky jsou zasílány na dodací adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři, a to prostřednictvím přepravce PPL, který adresáta telefonicky vyrozumí o doručení zásilky a smluví si s ním termín dodání. Nepřevezme-li kupující zásilku, bude prodávající považovat zásilku za odmítnutou. Vyžádá-li si kupující opakované zaslání dárku, prodávající kupujícímu dárek odešle, kupující je však v tomto případě povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou ve výši 89,- Kč.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zasílat dárky výhradně na adresy na území České republiky.

Platební podmínky

 • Dobírka – cenu zboží a případné poplatky spojené s dodáním zboží hradí kupující při dodání zboží.
 • Hotově – pouze u zboží, které je přepravováno rozvozem zajišťovaného společností Homegym s.r.o.
 • Platební kartou – akceptujeme platební karty Visa, Master Card, Visa Electron, Maestro, přičemž při doručení zboží prostřednictvím PPL lze provést platbu platební kartou (Visa, Master Card) přímo na mobilním platebním terminálu řidiče
  logo_visalogo_visa_electronlogo_mclogo_maestro
 • Bezhotovostním převodem na bankovní účet – kupní cena zboží je hrazena před dodáním zboží, přičemž nejpozději následující pracovní den po objednání zboží je kupujícímu doručena faktura s platebními údaji tak, aby bylo možné provést bezhotovostní převod. Nebude-li úhrada kupní ceny provedena do 14 dnů od zaslání platebních údajů, bude objednávka kupujícího považována za stornovanou.
 • Na splátky – kupující hradí akontaci a poté měsíčně vypočtenou výši splátky.

Další poskytované služby

 • Při opakovaném nákupu fitness zařízení nabízí prodávající slevu min. 3 % z doporučené ceny.
 • Při jednorázovém nákupu více kusů fitness zařízení je možno sjednat slevu dohodou.
 • Cenové akce na zboží jsou platné do vyprodání zásob, popř. jejich platnost je časově omezena.
 • Prodávající nabízí možnost sjednání montáže u všech druhů zboží ze sekce posilovací stroje, u kterých není poskytována montáž zdarma. Tuto službu je nutno dohodnout předem s prodávajícím.
 • Montáž fitness zařízení je realizována u druhů zboží označených ikonou montáž zdarma.
 • Výhody a poskytované služby lze nalézt rovněž v sekci Fitness klub.

Způsob dopravy, poštovné a balné

Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky a ceny naleznete na webové stránce ZDE.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s těmito bez výhrad souhlasí, přičemž kupující je na tyto obchodní podmínky a reklamační řád dostatečným způsobem a s dostatečným předstihem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s těmito seznámit.

Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi prodávajícího pro potřeby e-shopu. Souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat. Osobní údaje kupujících jsou prodávajícím chráněny proti zneužití a nejsou předávány třetím osobám s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, či externích dopravců, přičemž osobní údaje kupujících jsou těmto subjektům předávány pouze v rozsahu nutném pro doručení zboží. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) v platném a účinném znění. Kupující tímto dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Je-li kupujícím podnikatel, vztahují se na smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím některá odlišná ustanovení, uvedená níže:

 • Není-li v záručních podmínkách výrobce uvedeno jinak, platí záruční doba v délce trvání 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím.
 • Zakoupené zboží není možné vrátit bez udání důvodu.
 • Neuplatní se ustanovení čl. III. "Práva z vadného plnění", v němž je stanoveno, že "projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.".
 • V případě oprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu dopravného.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, a postupovat podle pravidel uvedených na webových stránkách www.coi.cz, kde lze mimo jiné nalézt více informací o mimosoudním řešení sporů. Alternativní řešení sporu je možné rovněž zahájit prostřednictvím on-line formuláře na stránkách ?https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 16. prosince 2016

Hotline